Işıltı Sigorta - Trafik Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Rizikonun Gerçekleşmesi Halinde

Trafik Sigortası Hasarlarında Yapılması Gerekenler

Trafik Sigortası Hasarlarında Yapılması GerekenlerTarihçe
HASAR İHBARI

Sigortalı araçların karayolunda işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara vermiş oldukları maddi ve bedeni hasarları teminat altına alan sigorta türüdür.

 

1.MADDİ ZARARLAR

Maddi hasarlı trafik kazalarında poliçe ekinde verilen formların, bilgilerinin eksiksiz doldurularak, hasarın oluş şeklinin ayrıntılı olarak yazılması ve sürücüler tarafından imzalanması ve Eğer mümkünse fotoğraf çekilmesi gerekmektedir. 

Trafik sigortalarında kusur durumuna göre işlem yapılmaktadır. Bu nedenle meydana gelen kazada kazazedelerin kazadaki kusur tespitinde karşılıklı mutabakat yapmaları gerekmektedir. Kazazedeler kusur tespitinde mutabakata varamadıkları takdirde polis veya jandarmaya başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen durumlarda Hasar meydana geldiğinde Polis veya Jandarma tarafından tutanak düzenlenmesi zorunluluğu vardır

• Meydana gelen kazada ölüm veya yaralanma varsa
• Kazaya karışan araçların sürücülerinden herhangi birinin ehliyetinin olmaması yâda yetersiz ehliyetinin olması.
• Kazaya karışan araçların sürücülerde yaş küçüklüğü olması durumunda
• Kazaya karışan araçların sürücülerinin herhangi birinin alkollü olması
• Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait ise 
• Kamu kurumlarına ait eşyalarda zarar meydana gelmesi halinde
• Trafik kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelmesi halinde
• Sigortalı aracın çalınması
• Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası yok ise

 

GEREKLİ BELGELER

•  Olay yerinde tutulan tasdikli tutanaklar
• Tasdikli alkol raporu
•  Trafik Tescil Belgesi ( Ruhsat ) Fotokopisi
•  Sürücü belgesi fotokopisi
•  KDV ödenebilmesi için ; Şahıslarda tamir faturasının aslı , Şirketlerde tamir fatura fotokopisi- yansıtma fatura aslı.

 

2.BEDENİ ZARARLAR

İHBAR

Bedeni hasarlar ile ilgili şirketimize ihbar yazılı olarak (dilekçe ile) yapılması gerekmektedir. İlgili dilekçe ekinde aşağıda belirtilen evrakların gönderilmesi gerekmektedir.

 

GEREKLİ BELGELER:

YARALANMA

Maddi hasarlarda istenilen belgelere ek olarak:

•  Tedavi Giderleri ile ilgili Faturalar,(ayrıntılı dökümlü) ve makbuzlar (Aslı)
•  Epikriz raporu onaylı aslı (Epikriz: tedavilerin gidişatının ve sonuçlarının, yapılan işlemlerin belirtildiği ayrıntılı doktor raporu/taburcu raporu)
•  İlaç fiş/faturaları varsa bunlara ait reçete ve ilaç kupürleri (Aslı)
•  Kullanılan bir tıbbi malzeme (Ortez/protez) varsa, malzemelerin adlarının açık olarak belirtildiği 
•  Doktor Raporu ve Faturaları (Aslı)

 

ÖLÜM

•  Vukuatlı Nüfus Aile Kaydı Tablosu onaylı Aslı
•  Veraset İlamı onaylı Aslı
•  Ölenin Savcılıkça onaylı Ölü muayene ve Otopsi Raporu (Aslı) 
•  Ölüm Raporu(Defin ruhsatı) onaylı Aslı
•  Ölenin Mesleği ve Gelir Durumunu Gösterir Resmi Belge ve Ücret Bordrosu
•  Ölenin mirasçılarına Sosyal Güvenlik Kurumundan bağlanan maaş miktarını gösteren belge.
•  Ölenin mirasçılarının gelir durumlarını gösteren belge

DAİMİ SAKATLIK

•  Tam Teşekküllü bir resmi hastaneden alınmış, fotoğraflı Sağlık Kurulu Raporu (Sakatlık oranı bu raporda belirtilmiş olmalıdır) 
•  Sakat kalan şahsın gelir durumunu gösteren belge
•  Sosyal Güvenlik Kurumundan Sakatlıkla ilgili bağlanacak maaş miktarını gösteren belge

 

TAZMİNATIN HESAPLANMASI

•  Kazada yaralanan üçüncü şahsın tedavi giderleri toplamı, sigortalı aracın kusuru oranında ve teminat dâhilinde ödenmektedir
•  Kazada zarar gören üçüncü şahsın malul kalması halinde, uğradığı maluliyet sebebiyle geri kalan yaşantısındaki maddi zarar aktüer tarafından saptanmaktadır. Çıkacak tazminat miktarı poliçe teminatı ve kusur oranı nispetinde ödenir.
•  Kazada vefat eden üçüncü şahsın veraset ilamında belirtilen mirasçılarına ödenecek olan destekten yoksun kalma tazminatı, gerekli evrakların şirketimize gönderilmesinden sonra Aktüer tarafından hesaplanır. Çıkan tazminat miktarı poliçe teminatı ve kusur oranına göre ödenir.

 

HASAR ÖDEMESİ

Hasara ilişkin belgelerin tamamlanmasından sonra yapılan inceleme ve araştırmalar sonucu tazminat miktarı tespit edilir. Yapılan değerlendirmeler neticesinde tespit edilen tazminat miktarı zarar görene veya vekiline BEREKET SİGORTA A.Ş. aracılığıyla ödenir.
3.000 TL'yi aşan tazminat ödemelerinde tüzel kişilerde vergi kimlik numarası, gerçek kişilerde ise kimlik numarası ile birlikte müracaat edilmesi gerekmektedir.

 

RÜCU

Trafik Sigortası Poliçesi Genel Şartları Madde 4'te belirtilen herhangi bir halin sözkonusu olması durumunda, sigorta şirketi zarar görene ödemiş bulunduğu tazminat miktarını, sigortalıdan rücuen talep etme hakkına sahiptir.

DİĞER PROJELER